Gedragskode

Een klok lui aan die begin van die skooldag. Wanneer die klok lui, moet alle leerders op die teerblad in klasverband aantree. Die hoof/onderwyser en hoofleiers doen die afkondigings in die oggende. By die aantrede, nadat die klok gelui het, is alle leerders stil en sodra die onderwyser op diens die sein gee, beweeg die leerders in klasverband na die klasse waar hulle moet wees, saam met personeel/leerlingraad.

By die aantrede vir die saalgeleenthede, beweeg die leerders flink na die aantreevlak by die saal.

Daar heers absolute stilte wanneer die leerders die saal binnestap. Elkeen gedra hom/haar eerbiedig vir die aangeleentheid. Personeel kyk.

Net soos elkeen trots is op sy persoonlike netheid, so moet hy ook trots wees op die netheid en ordentlikheid van sy omgewing. So, moet elke leerder trots wees op die netheid van ons skoolterrein, die geboue, sportvelde, blomme en struike. Dit is nie net die taak van die hoof en personeel nie, maar ook die taak van elke leerder om te help met die opbou en instandhouding van ons terrein.

Wanneer afkondigings oor die interkom gedoen word, moet alle leerders stil wees en luister na wat gesê word.

Tydens die afsluiting van die skooldag in die klasse, moet alle leerders stil wees en met eerbied luister na die afsluiting. Geen spelery of lawaai sal gedurende die afsluiting geduld word nie.

Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander goeie rede van die skool afwesig wees. ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy weer die skool besoek, ‘n brief van sy ouers bring waarin ‘n rede van afwesigheid aangedui word.

Die brief moet in die register-periode aan die betrokke klasonderwyser gegee word. Indien ‘n leerder langer as twee dae afwesig was, moet ‘n doktersertifikaat voorgelê word. Departement vereis dokumente om optrede te voorkom.

Gedurende skoolure word dringende verlof deur die hoof verleen – in die geval van ernstige siekte, dood of begrafnis, besoek aan ‘n spesialis, ens.

Geen leerder mag ‘n ouer of iemand anders skakel om hom/haar gedurende skooltyd te kom haal, alvorens die nodige toestemming vooraf van die kantoor verkry is nie. In bogenoemde geval moet die ouer persoonlik die leerder by die skool kom haal en by die kantoor uitteken.  Leerders wat afwesig is tydens ‘n toets of eksamen moet ‘n mediese sertifikaat inhandig anders kry hy/sy ‘n nul vir die toets/eksamen. (NWOD beleid) Kan na 21 dae leerder van inskrywingslys geskraap word.

Ongereelde skoolbesoek steur die leerder in sy vordering en lei tot laksheid, gebrek aan belangstelling en uiteindelik tot onkunde en onbevoegdheid. Net soos elke persoon ‘n werk het en daarna streef om dit goed te doen, so moet elke leerder skoolgaan as sy daaglikse werk beskou en dit goed doen.

Geen balspele mag onderdak of in deurlope gespeel word nie. Geen balspele mag naby mure plaasvind nie, omdat vuil balle gewoonlik kolle teen die mure laat. Hoof kan enige tyd balle verbied a.g.v. baklei/afknou ens.

Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer word of siek raak, moet dit onmiddellik by die kantoor gerapporteer word. So ‘n leerder mag slegs met die ouers se toestemming by die skool gehaal word deur iemand anders as die ouers. Geen leerder mag self huis toe bel en sê dat hy/sy siek is nie. Leerders wat kom haal word, word in perioderegister aangeteken. Toelatingsvorms moet volledig voltooi word met alle mediese inligting.

Geen skade of kwaadwillige beskadiging van privaat -of skooleiendom word toegelaat nie. Enige voorvalle moet onmiddellik gerapporteer word.

Geen leerder mag gedurende lesure eet of drink nie. Die onderwyser mag alle kos, lekkers of peuselgoed konfiskeer of buite die klaskamer plaas.

Geen leerder mag by skakelborde, elektriese installasies of ligskakelaars peuter nie.

Geen leerder mag op die skoolterrein met ‘n fiets ry nie. Voor die ingang na die skool, moet leerder afklim en sy fiets instoot tot by die fietsloods. Namiddae word die fiets weer gestoot tot by die hek en in die straat begin hy/sy eers ry. Ook namiddae en saans met funksies, geld hierdie reël en ook dan moet fietse in die fietsloods geplaas word. Fietse wat ongesluit in die fietsloods gelaai word, is op eie risiko van leerder.

 • Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls asook aan enige verbale opdragte gegee deur die klasopvoeder of enige uitvoerende personeellid;
 • Binne die klaskamer moet elke leerder sy uiterste bes doen om orde te handhaaf en sy deel by te dra dat die werk so vinnig moontlik kan vlot.
 • Leerders mag geen speelgoed soos bv. voëlrekke, klappers, waterpistole, muise, elektroniese speletjies, ens. saambring skool toe nie.
 • Leerders moet in die klaskamer bly staan totdat hulle deur die onderwyser aangesê word om te sit.
 • Boektasse mag nie op die tafeltjies gesit word nie.
 • Leerders moet alle papiertjies, ens. wat om hulle banke gemors het, optel en in die snippermandjie gooi wanneer hulle die klas verlaat.
 • Tafeltjies en stoeltjies moet in ordelike rye gelaat word. Daar mag onder geen omstandighede op die meubels geskryf of gekrap word nie.
 • Geen leerder mag tydens lesse sonder ‘n verlofbrief buite die klaskamer wees nie. Geen leerder mag sonder toestemming van sitplekke verwissel nie.
 • Daar mag nie gedurende lestyd gesels word nie.
 • Wanneer die hoof, ‘n onderwyser of ‘n besoeker die klas binnekom tydens ‘n les, moet alle leerders groet.
 • Enige oortreding van die klasreëls sal beskou word asof hierdie Gedragskode en skoolreëls oortree word.

Leerders moet hul onderwysers groet wanneer hulle by hulle verby loop. Leerders moet nie laks wees in hulle houding nie, nie teen mure of pilare leun of met hande in die broeksakke staan nie. Leerders respekteer mekaar en geen gemene – of vuilspel word toegelaat nie.

Ons moet ons onderwysers beskou as ons leermeesters en raadgewers, mense wat altyd bereid sal wees om ons leiding te gee. Hulle is ook die persone wat elke kind se vordering op elke terrein van ons skoollewe fyn dophou. Van leerders word verwag om hoflik en vriendelik te wees teenoor hulle onderwysers en hulle behoorlik te groet. Van die leerders word verwag om gehoorsaam te wees en daaglikse opdragte en huiswerk na die beste van hul vermoë uit te voer. Leerders moet hulle altyd ordentlik gedra en so sorg vir die goeie dissipline en orde van ons skool. Leerders moet ook in alle opsigte lojaal teenoor ons skool wees. Daar sal nooit met minagting van ons skool, ons onderwysers en mede-leerders gepraat word nie.

Ons kry almal die geleentheid om die senior leerders van ons skool te word. Van die juniors word verwag om die senior leerders die nodige respek en eerbied te betoon wat hulle waardig is. Ons sien op na ons seniors om goeie orde, gees en tradisies van ons skool na te kom. Van alle leerders word verwag om mekaar onderling te ondersteun en aan te moedig op die verskillende terreine van die skoollewe. Leerders moet vriendelik en beleefd wees teenoor mekaar. Leerders moet verdraagsaam wees teenoor mekaar, nie onnodig kwaad word of mekaar kwaad spreek nie. Leerders moet hul uiterste bes doen in enige spanwerk, hetsy sport of andersins, om nie sy maats of sy skool teleur te stel nie. Leerders moet mekaar berispe as hulle verkeerd doen. Leerders moet hulself altyd en oral so gedra dat die goeie naam van ons skool hoog gehou sal word. Nuwe leerders word vriendelik ontvang en laat hulle gou tuis voel.

Geen hardlopery op die stoepe of om draaie word toegelaat nie.

Leerders moet alle handboeke wat aan hulle uitgereik word, van ‘n sterk oortreksel voorsien en oppas. As hy/sy ‘n boek verlore laat raak, moet hy/sy die vervangingskoste by die kantoor inbetaal en die kwitansie vir die vakonderwyser gee. Titel en outeur van die boek moet op die Handboeklys ingevul word sodra die boek ontvang is. Skrifte moet met plastiek oorgetrek word volgens voorskrif. Die leerder moet die storieboek altyd in die tas hê indien geen huiswerk of klaar is met huiswerk. (Punte vir geen storieboek kan teen leerder aangeteken word.)

Hier kry die leerders geleentheid om te leer om selfstandig te werk. Dit is nie beperk tot skriftelike werk nie. Studie-en leerwerk is net so belangrik. ‘n Pligsgetroue leerder sal nooit kan beweer dat hy/sy geen huiswerk het nie. Werk wat in die klas gedoen is, moet by die huis oorgegaan word om seker te maak dat die leerder dit verstaan en ken.

‘n Huiswerkboek is verpligtend. Huiswerk moet elke dag neergeskryf word. Merk elke opdrag sistematies af wat voltooi is om te kontroleer of alle huiswerk gedoen is. Die huiswerkboek is te koop by die kantoor.

Gedurende klaswisseling beweeg die leerders flink in rye na die volgende klas. Die klasleidster stap voor en die klasleier heel agter die groep. Niemand mag tydens klaswisseling die kleedkamer besoek nie. Wag by die volgende klas totdat die onderwyser die klas toelaat om in te gaan. Tydens klaswisseling word die minimum lawaai veroorsaak en geen uitbundige lawaai sal geduld word nie. Tasse word op albei skouers gedra, wielietjie tasse toelaatbaar. (Beheer Liggaam besluit 2013)

Aangewese versoek is: ”Mag ek die kamer verlaat, asseblief?” Kleedkamers moet netjies en skoon gehou word. Niks mag in die kleedkamers ingedra word nie, veral nie kos nie. Daar mag nie in die kleedkamers gespeel word nie. Slegs een leerder op ‘n keer uit dieselfde klas mag die kleedkamers besoek tydens klastyd en ‘n toestemmingskaartjie saamvat.

Geen kougom word op die skoolterrein toegelaat nie. Geen kougomkouery mag plaasvind terwyl die leerder in sy/haar skooldrag geklee is nie – dit is ook van toepassing by alle sportgeleenthede.

Leerders moet betyds by die skool wees. Wanneer ‘n leerder laat is moet hy/sy eers by die kantoor aanmeld. Hekke sluit 7:30. Tydens saalbyeenkomste moet die laatkommers in elk geval in die saal ingaan saam met die leerlingraadslid aan diens. As die leerders op ander dae reeds in hul klasse is, moet die leerders eers by sy registeronderwyser gaan aanmeld voordat hy/sy na die klas toe gaan.

Geen ontgroening mag op die skoolterrein plaasvind nie. Geen leerder mag op die skoolterrein beledig of geïnkrimineer word nie.

Geen leerder mag die portaal as ‘n deurgang gebruik nie. Leerders beweeg slegs deur die portaal as hulle die sekretaresse wil gaan spreek.

Swak taalgebruik, baklei, lelike gesprekke, swak gedrag, stokkiesdraai, kwaadpraat van medeleerders, afskryf van huiswerk, slordige werk, laks houding, kougom, steel en onhoflike optrede.

Onthou elke leerder is ‘n advertensiebord van ons skool. Ons optrede in die openbaar moet onberispelik wees, hetsy by ‘n skool aktiwiteit of elders. Ons word aan ons skooldrag geken en elkeen van ons is in skooldrag ‘n advertensie van die skool en moet die skool se naam hoog hou. Wees hoflik en vriendelik teenoor almal. Groet beleefd. Wees nederig en op jou plek. Sorg dat daar net met lof van ons gedrag, optrede en kleredrag gepraat word. Indien ‘n leerder hom nie in die openbaar gedra nie, is dit jou plig om hom dadelik te berispe en, indien nodig, te rapporteer.

Geen pornografiese of ander erotiese materiaal mag op die skoolterrein gebring word nie. Alle oortredings van die reël sal streng hanteer word.

Geen rowwe speletjies mag gespeel word nie (rugby). Groter leerders mag nie onnodig in die spele van die kleineres inmeng of hulle pla nie. Geen vuil taal nie. Om te vloek, is ‘n slegte gewoonte. Daar mag nie naby motors gespeel word nie. Geen klippe mag gegooi word nie. Niemand mag sonder verlof van die hoof die terrein verlaat nie. Seuns en dogters bly op hulle onderskeie terreine.

Geen radio mag deur ‘n leerder in ‘n klas gebruik word om tydens lesure na sportsuitsendings te luister nie. Geen speelgoed (balle ingesluit) mag in die saal of klaskamers ingeneem word nie. Geen band-of CD spelers asook troeteldiere, mag na die skool gebring word nie.

Die skool neem geen verantwoordelikheid vir selfone nie i.v.m diefstal ens. Geen selfone word by leerders toegelaat nie. Selfone moet aan die begin van die dag by die kantoor ingehandig word. As ‘n selfoon in ‘n leerder se tas gekry word tydens skoolure sal dit eers aan die einde van die kwartaal weer terugbesorg word.

Rapporte word aan die einde van die kwartaal of tydens oueraand deur die ouer/s by die registeronderwyser afgehaal. Hierdie rapporte moet deur die ouers geteken en dadelik teruggestuur word.

Alle skeurstrokies moet die volgende dag terug gestuur wees by die skool. Skeurstrokies moet deur die ouers geteken wees. Omsendbriefkoeverte moet geteken en die volgende dag teruggestuur word. Alle toetse van leerders moet deur die ouers geteken word.

Gedurende pouse word die leerders nie in die klaskamer, saal of op die stoepe sonder verlof van ‘n onderwyser toegelaat nie. Niemand mag gedurende skooltyd by die fietsloods kom nie. Elke leerder is mede-verantwoordelik om die klaskamers, kleedkamers, stoepe en terrein netjies en skoon te hou. Die gebou, meubels en apparaat moet opgepas en met die nodige respek behandel word. Op die skoolterrein en in skooldrag, mag nie gerook word nie. Elke leerder is self vir sy eiendom verantwoordelik. Verlore artikels moet by die kantoor ingegee word. Indien ‘n leerder iets verloor het, kan hy by die kantoor navraag doen. Alle kledingstukke en items moet gemerk wees. Leerders is te alle tye verantwoordelik vir die netheid en sindelikheid van die skool en skoolterrein. Daarvoor is vullisblikke oral beskikbaar. By ons geld die reël: As ek ‘n papier sien lê, tel ek dit self op al het ek dit nie daar gegooi nie. Indien ek ‘n persoon sien wat dit rondgooi, spreek ek so ‘n persoon aan. Hierdie beleid geld ook by ons besoeke aan die terreine van ander skole. Leerders in leiersposisies en diensrade moet altyd leerders benoem wat sal sorg vir vullisblikke by velde en die skoonmaak van die terrein en veld na die byeenkoms. Geen bespotting van mede leerders of personeel word toegelaat nie. Geen byname mag aan enige leerder of personeellid gegee word nie.

Dit is elke leerder se plig om eerstens vir sy skool deel te neem en daarna vir buite-instansies. Dit is noodsaaklik dat elke leerder aan een of ander sportsoort sal deelneem. Leerders moet betyds wees vir sportoefening. Die korrekte sportdrag word ook by die oefening vereis. Indien ‘n leerder nie die oefening kan bywoon nie, moet daar by die afrigter verskoning gemaak word. Enige leerder wat nie die sportoefening bywoon nie, mag deur die afrigter uit die span verwyder word.    

Volg asb hierdie skakel na die volledige uiteensetting van skooldrag en sportdrag.

 • Slegs voorgeskrewe seil- of leertasse word toegelaat.
 • Die tas moet stewig, met afskortings en standaardgrootte wees (minimum afmetings 40cm x 25cm)
 • Tasse moet voldoende ruimte bied, sodat handboeke en skrifte soos benodig, gerieflik ingepak kan word en ook voldoende beskerming ontvang.
 • Die tas moet netjies wees en mag nie afbreuk doen aan ‘n leerder se voorkoms nie.
 • Tasse met wieletjies word toegelaat.
 • Tasse word op albei skouers gedra.
 • Die tas moet gemerk wees met die leerder se naam.

Leerders moet altyd skoon en netjies geklee wees. Skooldrag is verpligtend. Naels moet kort en versorg wees en hare netjies. Die seuns se hare moet altyd netjies geknip wees. Die skool behou die reg voor om te besluit of ‘n leerder se hare kort genoeg geknip is. Alle dogters wie se hare oor die kraag hang, moet dit vasmaak volgens die reëls. Slegs wit of blou haarlinte en rekkies. Leerders wat oor provinsiale kleure beskik, mag die sweetpakke slegs Vrydae by die skool dra. Vir die res van die week word normale skooldrag gedrag. Geen grimering en/of juwele mag gedra word nie. Slegs dogters mag silwer of goue ‘studs’ of ringetjies in een oorgaatjie per oor dra. Dogters mag een seëlring dra. Seuns en dogters mag polshorlosies dra.